പേജുകള്‍‌

Thursday, September 4, 2014

ഗാസ്സ

ഗാസ്സാ..
നിന്റെ ആറടി മണ്ണിൽ
കുഴിച്ച്‌ മൂടപ്പെടുന്നത്‌
എന്നെ തന്നെയാണു
നിലവിളിക്കുന്നത്‌ എന്റെ
കുഞ്ഞു മക്കളാണു
ഗതി കിട്ടാതെ അലയുന്നത്‌
എന്റെ കുടുംബമാണു
പിടയുന്ന പൊരുതുന്ന ഗാസ്സാ
നീ തന്നെയാണു ഞാൻ
ഞാൻ തന്നെയാണു നീ.

No comments:

Post a Comment